شلغم

ساخت وبلاگ
چکیده : طبیعت آن گرم وتراستخوردن شیره آن دردفع سرفه های مزمن ونزله های برونشیتینافع استاگرهرروز۵۰تا۱۰۰گرم آب... با عنوان : شلغم بخوانید :


طبیعت آن گرم وتراست

خوردن شیره آن دردفع سرفه های مزمن ونزله های برونشیتی

نافع است

اگرهرروز۵۰تا۱۰۰گرم آب شلغم خام خورده شود درکاهش قندخون

موثراست

آب خام آنرابگیرید ودرگلوقرقره کنید وبعدجرعه جرعه بخورید گلودرد

سرماخوردگی وسیاه سرفه رادرمان می کند

پخته آنرابخورید.سینه رانرم میکند.زکام رادرمان می کند .مقوی دید

چشم است اشتهارابازمیکند مهیج باءوزیادکننده ترشح اسپرم

خواهد بود.مدراست سنگ مثانه راخردودفع می نماید ازسرطان

پیش گیری میکندوآن رامتوقف میسازد

روزی یکباروسط یک شلغم راسوراخ وگودکنید ودرآن شکربریزید

وبگذارید مدتی بماند وقتی به آب افتاد آب شکرهارابخورید

آسم یاتنگی نفس رادرمان میکند

آن راپوست بکنید بعدتکه تکه کنید وکمی آب نمک روی آن بریزید

آنرانگهدارید وهرروز چندبار آنهارابه همراه تره یاسالادسبزی های

خام بخورید.کم خونی رادرمان میکند

هرروز یک شلغم بزرگ راقطعه قطعه کنید.درنیم لیترآب بجوشانید

وآب آنرادائم درگلوقرقره کنید آنژین رادرمان میکند

برای درمان گوش دردی که ازسردی یاسرمازدگی یاآب سردایجادشده

باشد.درحین پختن شلغم گوش راروی آن بخوردهید

هرروزیک شلغم پخته راله کنید تابه شکل فرنی درآیدوبرموضع ضماد

کنید.ورم ودردشصت پا یا نقرس رادرمان میکند.دردمفاصل راتسکین

می دهد.سرمازدگی دست وپارابرطرف میکند.ترکهای پوست که از

سرمازدگی باشدرابهبود می بخشد

روغن شلغم:

آنرابخورید.ضدنفخ است

آنراهم بخورید وهم برآلت تناسلی بمالید وماساژدهید.برای تقویت

آلت تناسلی مفیداست

برگ شلغم:

برگهای تازه وپخته آن مدراست

تخم شلغم:

هرروزتخم شلغم سفیدکوبیده راباعسل مخلوط کنیدوبخورید.اشتها

رازیادمیکندوبرای تقویت باه مفیداست

شش گرم ازآنرابکوبید وباآب دمکرده برگ تیول مخلوط کنیدوبخورید

سنگ کلیه ومثانه رابرطرف می کند

تذکر:درافرادگرم مزاج ایجادنفخ وگازمیکندوممکن است سردرد

عارض شود.........مصلح آن برای گرم مزاجها سکنجبین وترشیست

 

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 319 تاريخ : دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت: 14:56