خمپاره های از جنس ساپورت

ساخت وبلاگ
چکیده : جنگعصر ما!میشیل هوئلیکنویسنده اسلام ستیز فرانسوی” جنگ بر ضد اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندا... با عنوان : خمپاره های از جنس ساپورت بخوانید :

جنگعصر ما!

میشیل هوئلیکنویسنده اسلام ستیز فرانسوی

” جنگ بر ضد اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می توان به پیروزی رسید.

پس باید به جایبمب بر سر مسلمانان دامن کوتاه فرو بریزیم! “


مدت زیاد از پدیدارشدن معضلی اجتماعی، به نام ساپورت بر پیکره زنان و دختران ایران زمین نمی گذرد که شاهدنقشه شوم دیگری هستیم. پدیده ای که اگر بی خبری و غفلت مسئولین همچنان ادامه داشتهباشد، شاهد رسوایی اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

چند روزی استدر صفحات اجتماعی و دنیای مجازی تبلیغات ساپورت های مردانه به چشم می خورد. بله اشتباهنکنید درست خوانده اید، ساپورت های مردانه، تبلیغاتی که اینک در کمال ناباوری در سایتهامی بینیم و اگر مسئولین فرهنگی دیر بجنبند به خیابانها نیز کشیده می شود و دیگر نمیتوان این معضل اجتماعی را کنترل کرد و به قول معروف آب رفته دیگر به جوی بر نمی گردد.

ساپورت هایی کهدو سالی است بدون نظارت و در جهل مرکب مسئولین، بازارهای ایران را در نوردیده و هدفآن، دزدیدن حیای ایرانی اسلامی زنان این سرزمین است. این در حالی است که شاهد هیچ گونهتدبیر جدی، در زمینه برخورد با تولید کنندگان و عرضه کنندگان این محصول، نیستیم.حالبار دیگر طراحان شیطانی پوشش، غیرت و مردانگی مردانمان را نشانه رفته اند، تا سیاستغیرت زدایی که در کشورهای اسلامی در حال انجام است با ساپورت های مردانه کامل گردد.

پر واضح است کهساپورتهای مردانه عواقبی وخیم تر از ساپورتهای زنانه خواهد داشت.

تهاجم فرهنگیبا سرعت نور در حال فتح قله های بی فرهنگی و بی حیایی ممالک اسلامی و بویژه ایران استتا با استفاده از جنگ نرم دختران و پسران جوان ایرانی را مشغول مدهای مفسده ای که بهدنبال خود از هم پاشیدگی فرهنگی و اجتماعی را دارد از مقاصد بزرگتر و رشد تعالی درراه اعتلای کشور و پیشرفت بی امان در اندازد تا به مقاصد شوم خود که به قهقرا کشیدنکشور عزیزمان است نائل آید.

با یک نظر سنجیکوچک در کوچه بازار می توان از نارضایتی آقایان از ساپورتهای زنانه را متوجه شد. بااین وجود ساپورتهای مردانه نیز نارضایتی هایی را در زنان بدنبال خواهد داشت، پس چهبهتر است برای جلوگیری از اختلافات بیشتر زن و مرد بر سر پوشش و بدنبال آن دوام بیشترخانواده ها هرچه زودتر فکری به حال این موضوع کنند و چه خوب است کمیته ی بحران فرهنگیتشکیل گردد تا کارشناسان با روشهای نرم بنیادین با این تهاجم فرهنگی نرم جنگ نرم مقابلهکنند

##@بهاران@##...
ما را در سایت ##@بهاران@## دنبال می کنید

نویسنده : سیدسعیدبهروز بازدید : 129 تاريخ : يکشنبه 7 مهر 1392 ساعت: 11:25